Βάρκες | Boats on Display

Η αλιεία ήταν σημαντική πηγή εισοδήματος στην Κόπραινα. Στο βάθος, οι παλιές αποθήκες του λιμανιού

Fishing was important business in times past at Kopraina. In the backgroind, the old warehouses of the port.

Boats on Display

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.